Formularz zgłoszeniowy
TOYOTA GAZOO Racing GT Cup

Wybierz kraj (lub region) zarejestrowany w twoim identyfikatorze online PSN.

Regulamin zawodów TOYOTA GAZOO Racing GT Cup – region EMEA

Wymagania dotyczące udziału w zawodach TOYOTA

 1. W zawodach TOYOTA GAZOO Racing GT Cup (zwanych dalej „Zawodami TOYOTA”) mogą wziąć udział osoby powyżej ustalonego wieku (określonego w dalszej części dokumentu), będące mieszkańcami Arabii Saudyjskiej, Austrii, Bahrajnu, Belgii, Bułgarii, Czech, Danii, Francji, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Indii (z wyłączeniem stanu Nagaland), Libanu, Kataru, Kuwejtu, Niemiec, Norwegii, Omanu, Polski, Portugalii, Rosji, Rumunii, Republiki Południowej Afryki, Słowacji, Szwecji, Szwajcarii, Turcji, Ukrainy, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch i Zjednoczonych Emiratów Arabskich (zwanych dalej „Państwami uczestniczącymi”), z wyjątkiem pracowników, przedstawicieli, wykonawców i doradców Organizatora (zdefiniowanego w dalszej części dokumentu) i członków ich rodzin, podmiotów powiązanych z Organizatorem oraz innych osób zawodowo związanych z Zawodami TOYOTA (zwanych dalej „Uczestnikami”).
 2. Udział w zawodach mogą wziąć Uczestnicy, którzy są mieszkańcami Austrii, Bahrajnu, Belgii, Bułgarii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Indii (z wyłączeniem stanu Nagastan), Irlandii, Kataru, Libanu, Niemiec, Norwegii, Omanu, Polski, Portugalii, Republiki Południowej Afryki, Rosji, Rumunii, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, Ukrainy, Węgier lub Włoch i ukończyli 18 lat, oraz uczestnicy, którzy są mieszkańcami Arabii Saudyjskiej, Kuwejtu lub Zjednoczonych Emiratów Arabskich i ukończyli 21 lat (dalej „Wiek minimalny”).
 3. Niniejszy Regulamin (zgodnie z poniższą definicją) ma zastosowanie do Uczestników, którzy są mieszkańcami Państw uczestniczących, poza Francją.
 4. Uczestnicy rejestrują się do udziału w Zawodach przy użyciu konta PlayStation™Network („PSN”). Za kraj zamieszkania Uczestnika uważa się kraj zapisany na jego koncie PSN. Rejestracja w PSN wymaga akceptacji Warunków świadczenia usługi PSN i Polityki prywatności PSN ((http://eu.playstation.com/legal/).
 5. Uczestnicy mogą zostać poproszeni o przedstawienie dokumentu potwierdzającego ich uprawnienie do wzięcia udziału w Zawodach. Jeżeli Uczestnik nie będzie w stanie przedstawić takiego dowodu, Organizator może go zdyskwalifikować i/lub nie przekazać mu nagrody.
 6. Zawody TOYOTA rozpoczynają się 25 kwietnia 2021 r. o godz. 00.01 GMT („Data rozpoczęcia”), a ostatnie zgłoszenia muszą wpłynąć do 22 sierpnia 2021 roku, do godz. 23.59 GMT („Data zakończenia”). Okres od Daty rozpoczęcia do Daty zakończenia włącznie określa się jako „Okres trwania Zawodów TOYOTA”.
 7. Aby wziąć udział w Zawodach TOYOTA, Uczestnicy muszą wypełnić formularz rejestracyjny w trybie GT Sport. Dostęp do niego otrzymają Uczestnicy, którzy wybiorą tryb Sport w grze w Okresie trwania Zawodów TOYOTA. Uczestnicy muszą następnie wybrać udział w serii wyścigów online TOYOTA GAZOO Racing GT Cup 2021 (każdorazowo „Zgłoszenie”).
 8. Uczestnicy muszą zgłosić udział w Zawodach w określony sposób i przed upływem terminu wskazanego jako Data zakończenia. W przeciwnym razie Zgłoszenie nie zostanie przyjęte.
 9. Udział w Zawodach TOYOTA jest bezpłatny i nie wymaga żadnego zakupu. Uczestnicy muszą posiadać PlayStation®4 lub PlayStation®5 i kopię Gran Turismo™ Sport (dalej zwaną „Grą”) lub mieć do nich dostęp. Muszą również być aktywnymi członkami PlayStation®Plus w Okresie trwania Zawodów TOYOTA. Biorąc udział w Zawodach TOYOTA, Uczestnicy akceptują postanowienia niniejszego Regulaminu („Regulamin”).
 10. PlayStation®Plus („PS Plus”) jest dostępne tylko dla osób posiadających konto PSN z dostępem do PlayStation™ Store („PS Store”) i szybkie łącze internetowe. Korzystanie z PSN, PS Store i PS Plus odbywa się zgodnie z odnośnymi regulaminami świadczenia usług oraz podlega ograniczeniom geograficznym i językowym. Treści i usługi dostępne w PS Plus zależą od wieku abonenta. Użytkownicy muszą mieć ukończone 7 lat, a osoby poniżej 18. roku życia muszą uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego, z wyjątkiem obszaru Niemiec, gdzie wszyscy użytkownicy muszą mieć co najmniej 18 lat. Dostępność usługi nie jest gwarantowana. Funkcje online dostępne w poszczególnych grach mogą zostać wycofane, o czym informacja zostanie przekazana ze stosownym wyprzedzeniem – pl.playstation.com/gameservers. Członkostwo w PS Plus jest ciągłe i musi być opłacane miesięcznie, kwartalnie lub rocznie, w zależności od subskrypcji zakupionej w cenie obowiązującej w PS Store, chyba że zostanie anulowane. Bezpłatne wersje próbne PS Plus przechodzą w subskrypcję miesięczną, chyba że zostaną anulowane. Zastosowanie ma Regulamin korzystania z usługi PSN, dostępny pod adresem eu.playstation.com/legal.
 11. Identyfikator sieciowy i adres e-mail podane przez Uczestnika podczas rejestracji do trybu GT Sport będą wykorzystywane przez Polyphony Digital Inc. do kontaktu w imieniu Organizatora z Finalistami z regionu EMEA (zdefiniowanymi w dalszej części dokumentu) oraz Zwycięzcami i Laureatami Zawodów TOYOTA wyłącznie w związku z Zawodami TOYOTA. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez PDI oraz SIE odbywa się zgodnie z Polityką prywatności – https://www.playstation.com/pl-pl/legal/privacy-policy/ – i z udokumentowanymi ustaleniami z Uczestnikiem.
 12. Każdy Uczestnik może się zgłosić do udziału Zawodach TOYOTA tylko raz. Aby uniknąć wątpliwości, informujemy, że FIA GT Championships Nations Cup i Manufacturer Series to turnieje odbywające się niezależnie od Zawodów TOYOTA. Wszystkie wyścigi wymienione w trybie „Sport” w Grze to rozgrywki sieciowe, organizowane w różnych terminach.
 13. Uczestnikom zabrania się tworzenia dodatkowych kont w celu udziału w Zawodach TOYOTA, zwiększenia szans na zakwalifikowanie się do nich lub przejście do ich kolejnych etapów bądź przeszkodzenia innemu Uczestnikowi w wyścigu. Zabronione jest uczestnictwo innej osoby w wyścigu w imieniu Uczestnika i celowe zamienianie się pozycjami. W takich przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji Uczestników według własnego uznania.
 14. Nagrody (określone w dalszej części dokumentu) przyjmuje się bez zastrzeżeń, a ich wręczenia nie można odraczać. Nie można ich również przekazać ani odsprzedać. Nie ma możliwości wypłaty nagrody w ekwiwalencie pieniężnym. Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia dowolnej Nagrody inną nagrodą o zbliżonej wartości. O ile nie określono inaczej, Nagrody nie obejmują kosztu przejazdów ani innych wydatków (np. wyżywienia, wydatków osobistych, podwyższenia standardu itp.). Wszystkie powyższe koszty zostaną w całości pokryte przez Zwycięzcę. Jeśli Nagroda obejmuje odbycie podróży zagranicznej, Zwycięzca musi być dostępny w wyznaczonym terminie i posiadać ważny paszport, niezbędne wizy oraz wszelkie pozostałe dokumenty. Jeśli Zwycięzca nie będzie w stanie przedstawić wymaganych do podróży dokumentów na czas wyjazdu, Organizator może go zdyskwalifikować i/lub nie przekazać mu Nagrody.
 15. Finaliści z regionu EMEA oraz Zwycięzca i Laureaci Zawodów TOYOTA mogą być zobowiązani do zapłaty podatku od wygranych Nagród, zgodnie z przepisami podatkowymi obowiązującymi w państwie zamieszkania, i ponoszą odpowiedzialność za uregulowanie zobowiązań podatkowych z tego tytułu.
 16. Nieodebranie Nagrody w terminie lub w określony sposób spowoduje unieważnienie roszczenia Zwycięzcy lub Laureata, a Organizator zastrzega sobie prawo do zaoferowania Nagrody kolejnym Uczestnikom, wybranym zgodnie z Regulaminem. W przypadku, gdy wręczenie Nagrody jest ograniczone czasowo i należy wyłonić Zwycięzcę/Laureata przed upływem określonego terminu, w Regulaminie może zostać określony termin skontaktowania się ze Zwycięzcą/Laureatem, a Organizator skontaktuje się z nim, wysyłając e-mail na adres podany przez Zwycięzcę/Laureata w formularzu rejestracyjnym w trybie „GT Sport”. W celu nawiązania kontaktu ze Zwycięzcą/Laureatem podjęte zostaną adekwatne starania. Jeśli nie będzie można skontaktować się ze Zwycięzcą/Laureatem lub jeśli nie uda się to w określonym terminie, Organizator zastrzega sobie prawo do zaoferowania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi, wybranemu zgodnie z Regulaminem. O ile nie określono inaczej, jeśli Zwycięzca/Laureat nie odbierze Nagrody w przewidziany sposób i w określonym terminie, Organizator nie jest zobowiązany do przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi.
 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek awarie sieci, sprzętu bądź oprogramowania, które mogą skutkować nieudaną rejestracją do Zawodów TOYOTA lub utratą związanej z nimi korespondencji. Dowód wysłania Zgłoszenia nie będzie traktowany jako dowód jego otrzymania. Zgłoszenia przedstawicieli, stron trzecich, grup zorganizowanych oraz zgłoszenia generowane automatycznie przez komputer nie będą przyjmowane.
 18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione bezpośrednio lub pośrednio przez Uczestnika w związku z Nagrodą i/lub Zawodami TOYOTA. Organizator nie wyłącza ani nie ogranicza swojej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane jego zaniedbaniem.
 19. W jak najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo wyłącza się wszelkie warunki, gwarancje i zapewnienia w odniesieniu do Nagrody i/lub Zawodów TOYOTA, udzielone zarówno wyraźnie, jak i dorozumiane.
 20. Jeśli jakakolwiek Nagroda w chwili jej otrzymania okaże się niedziałająca, wadliwa lub uszkodzona, należy powiadomić o tym Organizatora na piśmie w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania. W przeciwnym razie Nagroda zostanie uznana za przyjętą w stanie, w jakim została otrzymana. Powyższe nie ma wpływu na ustawowe prawa przysługujące Zwycięzcy i Laureatom (jeśli takie prawa im przysługują).
 21. Każdy Zwycięzca i każdy Laureat wyrażają zgodę na udział w uzasadnionym wymiarze we wszelkich działaniach promocyjnych prowadzonych przez Organizatora. Jeśli Zwycięzca lub Laureat nie wyraża na to zgody, powinien zawiadomić Organizatora.
 22. Organizator może, według własnego uznania, opublikować imię i nazwisko Zwycięzcy lub Laureatów na stronie internetowej Organizatora. Imię i nazwisko Zwycięzcy lub Laureata zostanie udostępnione na uzasadnioną prośbę osobom, które prześlą zaadresowaną do siebie kopertę z dopiskiem „TOYOTA GAZOO Racing GT Cup Competition” na adres: TOYOTA Motor Corporation, 1 Toyota-cho, Toyota, Aichi, 471-8571, Japonia w terminie 6 (sześciu) tygodni od Daty zakończenia. Jeśli Zwycięzca lub Laureat nie wyraża zgody na publikację lub udostępnienie imienia i nazwiska, prosimy o kontakt z Organizatorem. Należy pamiętać, że Organizator może być zobowiązany do przekazania tych informacji organowi nadzorującemu.
 23. W przypadku sporów decyzje Organizatora są ostateczne. Wyklucza się możliwość prowadzenia jakiejkolwiek korespondencji lub dyskusji.
 24. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Zawodów TOYOTA i zmiany treści niniejszego Regulaminu na dowolnym etapie, jeśli uzna to za konieczne, lub z przyczyn niezależnych od niego.
 25. Jeśli zaistnieje podejrzenie, że nastąpiło naruszenie niniejszego Regulaminu lub podano nieprawidłowe, niezrozumiałe, niezgodne z prawdą lub niewłaściwe informacje, Organizator może według własnego uznania odmówić rejestracji zgłoszenia lub nie przyznać Nagrody. Jeśli Uczestnik nie zastosuje się do niniejszego Regulaminu, zostanie wykluczony z Zawodów TOYOTA, a jego Zgłoszenie – uznane za nieważne.
 26. Organizatorem jest: TOYOTA Motor Corporation, 1 Toyota-cho, Toyota, Aichi, 471-8571, Japonia.
 27. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo niniejszy Regulamin będzie interpretowany zgodnie z prawem Japonii, a umowę pomiędzy każdym z Uczestników a Organizatorem uznaje się za zawartą i wykonywaną w Japonii.

 28. Rozgrywki TOYOTA Online Series
 29. Zawody TOYOTA otwierają serię rozgrywek Online Series.
 30. Uczestnicy biorą udział w zawodach Online Series (szczegółowo opisanych w pkt. 30), by wywalczyć miejsce w Finale TOYOTA (zdefiniowanym w dalszej części dokumentu).
 31. Rozgrywki Online Series składają się z 7 (siedmiu) rund:

 32. Harmonogram zawodów TOYOTA GAZOO Racing GT Cup 2021
  Runda 1: 25 kwietnia Runda 4: 20 czerwca Runda 7: 22 sierpnia
  Runda 2: 23 maja Runda 5: 04 lipca  
  Runda 3: 30 maja Runda 6: 18 lipca  

 33. Uczestnikom przyznawane są punkty za:
   a. miejsca w poszczególnych wyścigach,
   b. średnią rangę Uczestników, z którymi ścigają się w poszczególnych wyścigach.
 34. Przy obliczaniu Wyniku końcowego bierze się pod uwagę 4 (cztery) najlepsze rundy Uczestnika spośród 7 (siedmiu). Odbędzie się tylko 1 (jeden) wyścig na rundę.
 35. Pozycję Uczestnika w „Rankingu online” określa osiągnięty Wynik końcowy.
 36. Po zakończeniu Online Series dziewięciu zawodników z regionu EMEA (każdy z nich to „Finalista z regionu EMEA”) awansuje do sieciowych zawodów finałowych TOYOTA GAZOO Racing GT Cup („Finału TOYOTA”).
 37. Finaliści z regionu EMEA:
  • Będą uczestniczyć w serii sieciowych wyścigów według zasad określonych przez Organizatora i przekazanych im przez firmę Polyphony Digital Inc. w imieniu Organizatora nie później niż 1 (jeden) tydzień przed rozpoczęciem zawodów.
  • Będą uczestniczyć w sesjach testowych, jeśli firma Polyphony Digital Inc. w imieniu Organizatora uzna, że jest taka potrzeba.
  • Będą uczestniczyć w wyścigach wykorzystujących kamery kierowców (dostarczone przez firmę Polyphony Digital Inc. w imieniu Organizatora) oraz we wszystkich innych wydarzeniach dotyczących Zawodów, takich jak wideorozmowy, jeśli Polyphony Digital Inc. uzna je w imieniu Organizatora za potrzebne.
  • Będą przestrzegać wytycznych dostarczonych przez firmę Polyphony Digital Inc. w imieniu Organizatora, dotyczących barw samochodów, barw kierowców, wyboru koloru samochodu i innych ustawień związanych z wyścigami.
  • Nie będą przekazywać jakichkolwiek informacji o wyścigach sieciowych innym osobom, nie otrzymawszy wyraźnej zgody firmy Polyphony Digital Inc. w imieniu Organizatora, w tym prowadzić transmisji na żywo z wyścigów, udostępniać wyników itp.

 38. Finał TOYOTA
 39. Finał TOYOTA to jeden wyścig sieciowy, w trakcie którego 24 finalistów z całego świata, w tym Finalistów z regionu EMEA, powalczy o tytuł zwycięzcy sieciowych zawodów finałowych TOYOTA GAZOO Racing GT Cup (zwanego dalej „Zwycięzcą TOYOTA GAZOO Racing GT Cup”).
 40. Finał TOYOTA odbędzie się online, 5 listopada 2021 r.
 41. Zasady Finału TOYOTA zostaną ustalone przez Polyphony Digital przed jego rozpoczęciem.
 42. W Finale TOYOTA weźmie udział dziewięciu Finalistów z regionu EMEA.
 43. Zwycięzcą TOYOTA GAZOO Racing GT Cup zostanie finalista z najwyższą liczbą punktów ze wszystkich branych pod uwagę wyścigów sieciowych. Laureatami zostaną finaliści, którzy zdobyli drugą i trzecią co do wielkości sumę punktów ze wszystkich branych pod uwagę wyścigów sieciowych.
 44. Zwycięzca TOYOTA GAZOO Racing GT Cup zostanie poinformowany o wygranej po zakończeniu Finału TOYOTA i wtedy będzie mógł odebrać nagrodę. Organizator przekaże Zwycięzcy TOYOTA GAZOO Racing GT Cup informacje dotyczące Finału TOYOTA za pośrednictwem e-maila wysłanego na adres podany w formularzu rejestracyjnym trybu GT Sport.
 45. Zwycięzca TOYOTA GAZOO Racing GT Cup otrzyma trofeum zwycięzcy. Obaj Laureaci otrzymają po jednym trofeum laureata.

 46. Transmisje z zawodów TOYOTA GAZOO Racing GT Cup:
 47. Biorąc udział w Zawodach, Uczestnicy potwierdzają, że udzielają Organizatorowi lub działającej w jego imieniu firmie Polyphony Digital Inc. zgody na publikowanie nagrań z ich rozgrywki oraz ich zdjęć/wizerunku w transmisjach z TOYOTA GAZOO Racing GT Cup, a także na portalach społecznościowych lub blogach powiązanych z Zawodami oraz przyszłymi światowymi zawodami Gran Turismo Championships. Aby wycofać tę zgodę, należy skontaktować się z Organizatorem.
 48. Biorąc udział w Zawodach, Uczestnicy potwierdzają, że nie będą ujawniać ani omawiać szczegółowych informacji na temat Zawodów, w tym informacji dotyczących wyników, zdjęć/filmów z wyścigów, transmisji z wyścigów itp.