Vstupní formulář do soutěže „TOYOTA GAZOO Racing GT Cup“

Zvolte prosím zemi (či teritorium) registrovanou na vaše PSN Online ID.

Pravidla a podmínky soutěže „TOYOTA GAZOO Racing GT Cup“ – region EMEA

Soutěž TOYOTA a vstupní požadavky

 1. Soutěž „TOYOTA GAZOO Racing GT Cup“ („soutěž TOYOTA“) je otevřená osobám splňujícím požadavek minimálního věku (jak je uvedeno níže) s trvalým pobytem v Rakousku, Bahrajnu, Belgii, Bulharsku, České republice, Dánsku, Francii, Finsku, Německu, Maďarsku, Irsku, Itálii, Indii (kromě státu Nágáland), Libanonu, Kuvajtu, Nizozemí, Norsku, Ománu, Polsku, Portugalsku, Kataru, Rusku, Saúdské Arábii, Slovensku, Španělsku, Jihoafrické republice, Švédsku, Švýcarsku, Turecku, Rumunsku, Ukrajině, Spojených arabských emirátech a Spojeném království („účastnické země“), vyjma zaměstnanců, zástupců, smluvních partnerů či konzultantů pořadatele (jak je definováno níže) a jejich nejbližších rodinných příslušníků, přidružených společností pořadatele či jakýchkoliv osob pracovně propojených se soutěží TOYOTA („účastníci“).
 2. U účastníků s trvalým pobytem v Rakousku, Bahrajnu, Belgii, Bulharsku, České republice, Dánsku, Finsku, Francii, Německu, Maďarsku, Irsku, Itálii, Indii (kromě státu Nágáland), Libanonu, Nizozemí, Norsku, Ománu, Polsku, Portugalsku, Kataru, Rusku, Slovensku, Španělsku, Jihoafrické republice, Švédsku, Švýcarsku, Turecku, Rumunsku a Ukrajině je minimálním požadovaným věkem 18 let, u účastníků s trvalým pobytem v Saúdské Arábii, Kuvajtu a Spojených arabských emirátech pak 21 let („minimální požadovaný věk“).
 3. Tato pravidla (jak jsou definována níže) se vztahují na účastníky s trvalým pobytem v účastnických zemích vyjma Francie.
 4. Účastníci se do soutěže musejí přihlásit pomocí svého účtu pro síť PlayStation™Network („PSN“). Za zemi trvalého pobytu účastníků bude považována země registrovaná v jejich účtu pro PSN. Registrace k PSN je podmíněna přijetím dokumentů Podmínky služby PSN a Zásady ochrany soukromí PSN (https://www.playstation.com/cs-cz/legal/).
 5. Účastníci mohou být požádáni o předložení dokumentu prokazujícího jejich způsobilost k účasti v soutěži. Není-li účastník schopen takový důkaz na požádání předložit, může pořadatel takového účastníka ze soutěže diskvalifikovat a odmítnout vydat mu jeho výhru.
 6. Vstup do soutěže TOYOTA je možný od 01:01 SEČ dne 25. dubna 2021 („datum zahájení“), poslední přihlášení účasti je třeba provést do 00:59 SEČ dne 23. srpna 2021 („datum ukončení“). Období od data zahájení do data ukončení dále jen jako „doba trvání soutěže TOYOTA“.
 7. Zájemci, kteří se chtějí zúčastnit soutěže TOYOTA, musejí vyplnit registrační formulář režimu GT Sport, který bude zpřístupněn všem účastníkům, již ve hře během doby trvání soutěže TOYOTA zvolí možnost režimu „Sport“. Účastníci poté musejí zvolit hru v rámci série závodů online seriálu „TOYOTA GAZOO Racing GT Cup 2021“ („zápis“).
 8. Účastníci se musejí do soutěže přihlásit požadovaným způsobem a před datem ukončení a uvedeným časem. Nesplnění těchto podmínek povede k diskvalifikaci takového přihlášení.
 9. Vstup do soutěže TOYOTA je bezplatný a nevyžaduje žádné další nákupy, avšak účastníci musejí být vlastníky konzole PlayStation®4 či PlayStation®5 a kopie hry Gran Turismo™ Sport („hra“) nebo k nim mít přístup. Během doby trvání soutěže TOYOTA musejí být účastníci rovněž aktivními členy služby PlayStation®Plus. Vstupem do soutěže TOYOTA účastníci souhlasí s těmito pravidly a podmínkami („pravidla“) a budou se jimi řídit.
 10. Členství PlayStation®Plus („PS Plus“) je dostupné pouze jednotlivcům s účtem pro PSN s přístupem do obchodu PlayStation™Store („PS Store“) a vysokorychlostním připojením k internetu. PSN, PS Store a PS Plus podléhají podmínkám použití a omezením dle země a jazyka; obsah a služby PS Plus se liší podle věku předplatitele. Uživatelé musejí být starší 7 let a u uživatelů mladších 18 let je vyžadován souhlas rodičů, vyjma uživatelů v Německu, kteří musejí být starší 18 let. Dostupnost služby není zaručena. Online funkce specifických her mohou být po přiměřeném upozornění ukončeny – eu.playstation.com/gameservers. Členství PS Plus je nepřetržité a až do výslovného zrušení bude účtováno měsíčně, čtvrtletně či ročně, a to v závislosti na zakoupeném předplatném za v danou dobu platnou cenu v obchodě PS Store. Nedojde-li ke zrušení bezplatného zkušebního období, mění se toto automaticky v měsíční předplatné. Platí plné znění podmínek: Podmínky používání PSN na eu.playstation.com/legal.
 11. Online ID a e-mailová adresa účastníka poskytnuté během registrace v režimu GT Sport budou využity společností Polyphony Digital Inc. za účelem přímého kontaktování účastníků finále EMEA, vítězů a finalistů soutěže TOYOTA společností Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele, a to výhradně v souvislosti se soutěží TOYOTA. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány společnostmi PDI a SIE v souladu s následujícími zásadami ochrany soukromí: https://www.playstation.com/cs-cz/legal/privacy-policy/ a s nimiž účastník vyjadřuje svůj výslovný souhlas.
 12. Každý účastník se do soutěže TOYOTA může zapsat pouze jednou (1). Abychom předešli nejasnostem, upozorňujeme, že FIA GT Championships Nations Cup a Manufacturer Series a soutěž TOYOTA nejsou jedno a to samé. Online závody veškerých soutěží uvedených na seznamu v herním „režimu Sport“ budou probíhat v různých časech.
 13. Účastníkům je zakázáno zakládat duplicitní účty za účelem účasti v soutěži TOYOTA, zvýšení svých šancí na kvalifikaci či postup touto soutěží nebo narušení výkonu jiného účastníka během závodu. Rovněž je zakázáno, aby někdo jiný soutěžil jménem účastníka a aby během závodu docházelo k úmyslné výměně pozic. V takových případech si pořadatel vyhrazuje právo dle vlastního uvážení takové účastníky diskvalifikovat.
 14. Výhry (popsané níže) musí být převzaty, jak jsou, a nesmějí být postoupeny, převedeny či přeprodány. Směna za hotovost není možná; pořadatel si však vyhrazuje právo nahradit jakoukoliv výhru jinou výhrou obdobné hodnoty. Není-li stanoveno jinak, nebudou výhry zahrnovat přesuny, utrácení peněz a další výdaje (včetně stravy nebo osobních výdajů, upgradů atd.), jež budou výhradní zodpovědností vítěze. Vyžaduje-li jakýkoliv aspekt výhry vycestování do zahraničí, je zodpovědností vítěze zaručit, že je takové cesty schopný a má k dispozici všechny platné cestovní doklady a jakákoliv nezbytná víza či jakýkoliv jiný vyžadovaný typ cestovních dokumentů, aby danou cestu mohl v relevantním období podstoupit. Nebude-li vítěz schopen předložit požadované cestovní doklady pro cestu v relevantním období, může pořadatel takového vítěze ze soutěže diskvalifikovat a odmítnout vydat mu jeho výhru.
 15. Každý účastník finále EMEA, výherce TOYOTA i každý finalista TOYOTA může být povinován zaplatit daň z jakékoliv výhry, a to v souladu s odpovídající daňovou legislativou, a ponese zodpovědnost za veškerou daňovou povinnost.
 16. Pokud si ve stanoveném čase nebo zadaným způsobem nebude vítěz či finalista svou výhru nárokovat, stane se tento nárok neplatným a pořadatel si vyhrazuje právo nabídnout výhru dalšímu způsobilému účastníkovi vybranému v souladu s podmínkami. Je-li výhra podmíněná včasným vyzvednutím a vítěze/finalistu je nutné najít před uplynutím konkrétní doby platnosti výhry, mohou podmínky určit datum, kdy bude vítěz/finalista kontaktován, a pořadatel bude takového vítěze/finalistu kontaktovat na e-mailové adrese poskytnuté vítězem/finalistou v registračním formuláři režimu GT Sport. Na kontaktování vítěze/finalisty bude vynaloženo přiměřené úsilí. Pokud vítěze/finalistu není možné kontaktovat nebo se nepodaří navázat kontakt v požadovaném čase, vyhrazuje si pořadatel právo nabídnout výhru dalším způsobilým účastníkům vybraným v souladu s podmínkami. Není-li stanoveno jinak, není-li výhra vítězem/finalistou nárokována požadovaným způsobem a do stanoveného data, není pořadatel povinen poskytnout výhru dalšímu způsobilému účastníkovi.
 17. Pořadatel nemůže přijmout žádnou odpovědnost za jakékoliv problémy sítě, výpočetního hardwaru či softwaru jakéhokoliv druhu, jejichž následkem by mohlo dojít k neplatnému zápisu do soutěže TOYOTA či ztrátě jakékoliv korespondence související se soutěží TOYOTA. Důkaz o odeslání nebude akceptován jako důkaz o přijetí. Nebudou přijímány žádné žádosti zprostředkovatelů, třetích stran, organizovaných skupin nebo žádosti automaticky generované počítačem.
 18. Pořadatel neodpovídá za žádnou ztrátu, škodu nebo zranění, které účastník utrpí v přímém nebo nepřímém důsledku výhry či soutěže TOYOTA. Pořadatel se však nepokouší vyloučit nebo omezit svou odpovědnost za smrt nebo zranění způsobené v důsledku své vlastní nedbalosti.
 19. Veškeré podmínky, záruky a prohlášení vyjádřené nebo předpokládané zákonem nebo jinak ve vztahu k výhře či soutěži TOYOTA jsou vyloučeny v plném rozsahu povoleném zákonem.
 20. Bude-li jakákoliv výhra po převzetí shledána nefunkční či poškozenou, musí být do sedmi (7) dnů od přijetí o takové skutečnosti pořadatel písemně informován, jinak bude výhra považována za přijatou. Tím nejsou nijak ovlivněna zákonná práva vítěze či finalisty (pokud existují).
 21. Každý vítěz i finalista se zavazuje k účasti na jakékoliv přiměřené propagační činnosti vyžadované pořadatelem. V případě odmítnutí takové propagační činnosti musí vítěz či finalista informovat pořadatele.
 22. Pořadatel může na své webové stránce (či webových stránkách) na základě vlastního uvážení zveřejnit jméno každého vítěze i každého finalisty. Jméno každého vítěze i každého finalisty bude na přiměřenou žádost sděleno každému, kdo odešle obálku se zpáteční adresou označenou „TOYOTA GAZOO Racing GT Cup Competition“ na následující adresu: TOYOTA Motor Corporation, 1 Toyota-cho, Toyota City, Aichi, 471-8571, Japonsko, a to během šesti (6) týdnů od data ukončení. Pokud vítěz či finalista nesouhlasí se zveřejněním svého jména, nechť prosím kontaktuje pořadatele. Vezměte prosím na vědomí, že pořadatel může být požádán o poskytnutí těchto informací správnímu orgánu.
 23. V případě jakéhokoliv sporu je rozhodnutí pořadatele konečné a nebude přistoupeno k žádné diskuzi ani korespondenci.
 24. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž TOYOTA nebo tyto podmínky kdykoliv zrušit či upravit, a to na základě vlastního úsudku či vzniku okolností, které nedokáže ovlivnit.
 25. Existuje-li důvod se domnívat, že došlo k porušením těchto podmínek nebo že byly poskytnuty nesprávné, nečitelné, podvodné či jinak neplatné informace, může pořadatel dle vlastního uvážení odmítnout zpracovat takový zápis či vydat odpovídající výhru. Pokud účastník nedodrží tyto podmínky, bude ze soutěže TOYOTA vyloučen a jeho zápis bude prohlášen za neplatný.
 26. „Pořadatel“ je: TOYOTA Motor Corporation, 1 Toyota-cho, Toyota City, Aichi, 471-8571, Japonsko.
 27. V rozsahu povoleném platnými právními předpisy budou tyto podmínky vykládány v souladu s japonskými zákony a smlouva mezi každým účastníkem a pořadatelem bude považována za uzavřenou v Japonsku.

 28. Online seriál TOYOTA
 29. Soutěž TOYOTA začíná online seriálem.
 30. Účastníci soutěží ve hře v rámci online seriálu (podrobnosti v odstavci 30) o místo ve finále TOYOTA.
 31. Online seriál sestává ze sedmi (7) kol. Podrobnosti zde:

 32. Kalendář TOYOTA GAZOO Racing GT Cup 2021
  1. kolo: 25. dubna 4. kolo: 20. června 7. kolo: 22. srpna
  2. kolo: 23. května 5. kolo: 4. července  
  3. kolo: 30. května 6. kolo: 18. července  

 33. Účastníci budou odměněni body v závislosti na:
  1. jejich konečné pozici v každém závodě; a
  2. průměrném hodnocení jezdce účastníků, proti kterým v každém závodě soutěží.
 34. Konečné skóre je počítáno ze čtyř (4) nejlepších kol účastníka, a to z celkových sedmi (7) kol. Do každého kola je možné se zapsat pouze jednou (1).
 35. Konečné skóre určí pozici každého z účastníků v „online hodnocení“.
 36. Po skončení každého online seriálu postoupí devět (9) soutěžících z regionu EMEA (každý takový jedinec dále jen „účastník finále EMEA”) do online závodu světového finále TOYOTA GAZOO Racing GT Cup („finále TOYOTA”).
 37. Účastníci finále EMEA:
  • se zúčastní série online závodů, které budou určeny pořadatelem a oznámeny účastníkům finále EMEA společností Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele, a to formou e-mailové zprávy odeslané nejpozději jeden (1) týden před konáním události;
  • se v případě potřeby na žádost společnosti Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele zúčastní zkušebních sezení;
  • se zúčastní závodů s kamerami řidiče, které jim poskytne společnost Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele, a rovněž se v případě potřeby na žádost společnosti Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele zúčastní jakýchkoliv souvisejících aktivit, jako jsou například videorozhovory;
  • budou v souvislosti se vzhledem aut, vzhledem řidičů, výběrem barvy aut a dalších nastavení souvisejících se závodem postupovat dle pokynů, které jim poskytne společnost Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele;
  • se zdrží jakékoliv komunikace v souvislosti s online závody, kromě případů, kdy budou mít výslovné svolení společnosti Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele (včetně, ale bez omezení na: streamování závodů, rozesílání výsledků atd.).

 38. Finále TOYOTA
 39. Finále TOYOTA sestává z jednoho (1) online závodu, během něhož se účastníci finále vybraní z celého světa, včetně účastníků finále EMEA, utkají o titul vítěze online závodu světového finále TOYOTA GAZOO Racing GT Cup („vítěz TOYOTA GAZOO Racing GT Cup“).
 40. Finále TOYOTA proběhne v podobě online události 5. listopadu 2021.
 41. Pravidla finále TOYOTA budou oznámena společností Polyphony Digital před zahájením závodu.
 42. Ve finále TOYOTA se utká 9 účastníků finále EMEA.
 43. „Vítězem TOYOTA GAZOO Racing GT Cup“ se stane účastník finále s nejvyšším skóre ze všech platných online závodů. „Finalisty“ se stanou účastníci finále s druhým a třetím nejvyšším skóre ze všech platných živých závodů.
 44. Vítěz TOYOTA GAZOO Racing GT Cup bude o svém vítězství informován po skončení online závodu, načež si bude moct nárokovat svou odměnu. Pořadatel vítězi TOYOTA GAZOO Racing GT Cup poskytne informace o finále TOYOTA formou e-mailu, a to na e-mailovou adresu poskytnutou v registračním formuláři režimu GT Sport.
 45. Vítěz TOYOTA GAZOO Racing GT Cup získá vítěznou trofej. Dva (2) finalisté získají každý trofej pro finalistu.

 46. Přenosy soutěže TOYOTA GAZOO Racing GT Cup:
 47. Vstupem do této soutěže účastníci stvrzují, že umožní pořadateli či společnosti Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele zařadit záznam jejich hry a jejich podobizny do přenosu závodů TOYOTA GAZOO Racing GT Cup i je po celém světě sdílet v rámci sociálních sítí či příspěvků na blogu v souvislosti se soutěží a šampionáty Gran Turismo pořádanými v následujících letech. Chcete-li tento souhlas vzít zpět, kontaktujte pořadatele.
 48. Vstupem do této soutěže účastníci stvrzují, že se zdrží jakékoliv komunikace či diskuze související se soutěží včetně, ale bez omezení na: výsledky, obrazové materiály ze závodů, streamování závodů atd.